Baan Reglement

Gebruik van de banen

Voor een goed gebruik van de banen zijn de volgende regels ingesteld;

 • Alle (niet-rustende) leden van TV de Schans en personen met een geldige introductiekaart hebben recht van spelen op de tennisbanen met uitzondering van banen welke beschikbaar zijn gesteld voor training, competitie of verenigingsactiviteiten.
 • Om te kunnen spelen dient een ieder gebruik te maken van het afhangbord. Zie voor gebruik afhangbord "reserveren van de banen en baanbezetting".
 • Het betreden van de baan is alleen toegestaan met tennisschoenen en in tenniskleding.
 • Roken op de banen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan glas en/of scherpe voorwerpen op de banen mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan kauwgom op de banen te gebruiken.
 • Bij opdooi, sneeuw of wateroverlast is het verboden de banen te betreden. Alleen na toestemming van het bestuur of accommodatiecommissie mogen de leden zich weer op de banen begeven.
 • De leden dienen aanwijzingen van bestuur of commissieleden direct op te volgen.
 • Indien de accommodatiecommissie het nodig acht, in verband met onderhoud of om andere redenen, een baan te sluiten dienen de leden deze baan direct te verlaten en tot nader bericht niet meer te betreden.
 • Men is verplicht eventuele schade door te geven aan het bestuur of de accommodatiecommissie.
 • De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verloren gegane voorwerpen, diefstal, schade berokkend door derden op of om het tennispark. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement.
Reserveren van de banen en baanbezetting

Voor een efficiënt gebruik van de banen dient men de volgende regels in acht te nemen;

 • Afhangen geschiedt door de geldige lidmaatschapskaart (KNLTB-pasje) of introductiekaart op te hangen op het afhangbord.
 • Afhangen geeft hem / haar het recht om op de gereserveerde tijd op de desbetreffende baan te tennissen.
 • Men stelt bij het afhangen de beoogde starttijd in.
 • Als men afhangt of heeft afgehangen dient men op het tennispark aanwezig te zijn, respectievelijk te blijven. Men mag dan niet aan het spelen zijn.
 • Men heeft alleen het recht tot afhangen als alle spelers van de betreffende baan aanwezig zijn en alle spelers hun geldige lidmaatschapskaart (KNLTB-pasje) of introductiekaart op het afhangbord hebben geplaatst.
 • De maximale speeltijd voor enkelspel is een half uur, voor dubbelspel drie kwartier.
 • Jeugdleden van 12 jaar of jonger mogen na 19.00 uur geen banen bezet houden.
 • Jeugdleden ouder dan 12 jaar mogen na 19.00 uur maximaal twee banen bezet houden.
 • Vrij tennissen tijdens competitie:
  Bij meer dan 2 teams thuis is er geen mogelijkheid tot vrij tennissen.
  ls de vrije baan wanneer er 2 teams thuis zijn niet bezet is mag deze in gebruik genomen worden door de competitie teams. Als er iemand wil vrij tennissen moet men wachten tot de wedstrijd voorbij is, daarna mag men 3 kwartier vrij tennissen.
Verlichting

Het tennispark bevindt zich in de buurt van een woonwijk. Om de omwonenden geen overlast te bezorgen en om zo spaarzaam mogelijk met de verlichting om te gaan zijn er een aantal regels opgesteld;

 • De vereniging beschikt over kunstverlichting op alle vijf banen.
 • De energiekosten van de kunstverlichting zijn hoog. Ga daarom efficiënt met de verlichting om.
 • De verlichting wordt om 23.00 uur automatisch uitgeschakeld.
 • De verlichting wordt in- of uitgeschakeld door het indrukken van de knoppen aan de voorgevel van het clubhuis.
 • Schakel alleen de verlichting in van de banen waarop u gaat spelen.
 • Schakel de verlichting uit als u klaar bent met spelen. Voortijdig uitschakelen alléén nadat men er zeker van is dat er niet meer getennist gaat worden. Uitgeschakelde verlichting kan pas na een half uur weer worden ingeschakeld.
 • Gebruik ’s avonds baan 1, in verband met de omwonenden, pas als de andere banen bezet zijn.
Introducés

Voor de mogelijkheid voor het spelen met "niet leden" zijn een aantal regels opgesteld;

 • Een lid van TV de Schans kan een niet-lid introduceren om gebruik te maken van de banen van TV de Schans.
 • Men koopt hiertoe, tegen contante betaling, vooraf een introductiekaart in het clubhuis of bij de ledenadministratie (indien het clubhuis gesloten is koop je achteraf bij de eerstvolgende gelegenheid aslnog de introductiekaart).
 • De introductiekaart is geldig voor maximaal één dag en van een datum voorzien.
 • De kaart is alleen op die dag te gebruiken.
 • De prijs van een introductiekaart wordt per jaar door het bestuur vastgesteld.
 • Het is toegestaan dezelfde persoon maximaal drie maal per jaar te introduceren.
 • Een lid mag maximaal drie personen per keer introduceren.
 • Na 19.00 uur is maximaal één introducé per lid toegestaan.
 • De introducés spelen altijd op dezelfde baan als het betreffende lid.
 • Voor introducés gelden dezelfde regels als voor leden van TV de Schans.
 • Het betreffende lid ziet hier op toe.