Privacyverklaring

Als T.V. de Schans verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem KNLTB.CLUB. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van T.V. de Schans, gevestigd te Geertruidenberg aan de Schuttersveld 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271049, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail [email protected]. 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens: Voorletter(s), Roepnaam, Achternaam, Geslacht (optioneel), Geboortedatum, Nationaliteit, Pasfoto.   
Adresgegevens: Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats
Contactgegevens: E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s) Bankgegevens: IBAN, BIC
Abonnementen: (voorbeeld Senior, Junior) Startdatum abonnement, Einddatum abonnement, Datum laatste wijziging van abonnement Lidmaatschap/Spelersprofiel: Clublidnummer, Bondsnummer.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Om als vereniging op een juiste wijze onze diensten te kunnen leveren hebben wij uw gegevens nodig. Denk hierbij aan: het sturen van nieuwsberichten, uitnodigingen voor evenementen, het voldoen van het lidmaatschap, het aanmaken van een KNLTB-bondspas en het mogelijk maken om gebruik te maken van digitale afhangbord, ingang van het clubhuis en gebruik van het kassasysteem.
We beroepen ons, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op de grondslag het uitvoeren van de overeenkomst (uw lidmaatschap bij de Vereniging).

Hoe lang registreren we de gegevens?

Zo lang iemand al lid is, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Door het lid aangereikte wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in de ledenadministratie verwerkt. Dit kan door een mail te sturen aan [email protected]. Nadat het lidmaatschap is beëindigd, worden de gegevens binnen de ledenadministratie verwijderd. 

Met wie deelt TV de Schans deze gegevens?

KNLTB
Er worden gegevens uitgewisseld uit het ledenadministratie systeem dat door de KNLTB is gefaciliteerd. Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. LISA koppelt gegevens met de KNLTB. Met LISA en de KNLTB geldt een “verwerkersovereenkomst” (Privacy - KNLTB.Club). Het is voor ieder lid van de Vereniging verplicht om ingeschreven te staan bij de KNLTB. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om een actief lidmaatschap te hebben bij de Vereniging.
Beveiliging: 
Voor de administratie hebben enkel het bestuur en de verantwoordelijke leden toegang tot de omgeving KNLTB.club. Binnen deze omgeving zijn rechten en rollen toegepast zodat enkel functionele gegevens voor de betrokken verantwoordelijke toegankelijk zijn. Toegang tot het systeem is enkel mogelijk met een moeilijk wachtwoord in combinatie met een tweede authenticate methode (bericht op mobiele telefoon).

Maak je gebruik van de KNLTB ClubApp dan kun je zelf gegevens die voor andere leden zichtbaar zijn, zoals foto, telefoonnummer en e-mailadres, afschermen. Kijk voor meer informatie over het gebruik van de ClubApp op  https://www.tvdeschans.nl/gebruik_clubapp

Kassa (Twelve)
Bij de Vereniging wordt gebruikt gemaakt van een kassasysteem van het merk Twelve. Je hebt de mogelijkheid om met je KNLTB pas betalingen uit te voeren op deze kassa. Hiervoor worden de gegevens van de KLNTB ingelezen in de kassa. Van deze gegevens worden enkel de voor het kassasysteem noodzakelijke gegevens opgeslagen. Voor, achternaam, e-mailadres en KNLTB-nummer. Met Twelve is een verwerkingsovereenkomst afgesloten (Twelve - Voorwaarden | Lees hier onze algemene voorwaarden).
Beveiliging:
Voor de administratie hebben enkel het bestuur en de verantwoordelijke leden toegang tot de omgeving KNLTB.club. Binnen deze omgeving zijn rechten en rollen toegepast zodat enkel functionele gegevens voor de betrokken verantwoordelijke toegankelijk zijn. Toegang tot het systeem is enkel mogelijk met een moeilijk wachtwoord in combinatie met een tweede authenticate methode (bericht op mobiele telefoon).

Verder worden er geen gegevens verstrekt aan derden. Vandaar dat er ook geen ledenlijst online staat.

Toernooi.nl
Voor deelname aan KNLTB goedgekeurde toernooien dien je een account aan te maken bij Toernooi.nl. TV de Schans is niet betrokken bij het verwerken van de gegevens die je hiervoor zelf doorgeeft (Toernooi.nl).

Foto’s / Filmpjes van leden
We plaatsen op de site en op facebook geen foto’s van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit niet. In het kader van de “wedstrijdverslaggeving” kunnen er foto’s op de site, sociale kanalen en locale weekbladen geplaatst worden. Mocht je een foto van de website of van een sociaal kanaal gewist willen hebben, neem dan contact op met [email protected]. Zij zullen dit zo snel mogelijk doen, het is echter niet uitgesloten dat deze foto's door toedoen van derden op het internet aanwezig blijven. 

Met vragen over zaken die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je terecht bij [email protected]

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: Klacht over gebruik persoonsgegevens | Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.